Regulamin serwisu internetowego BeautYay.com

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.beautyay.com(zwanego dalej "S​erwisem Internetowym" ​lub "Serwisem​") przez Usługodawcę.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  ⎯ pocztę tradycyjną na adres: ul. Kosynierów 15b/21, 31-572 Kraków
  ⎯ wiadomość e-mail kierowaną na adres poczty elektronicznej:
  - dział obsługi klienta: kontakt@beautyay.com,
  - dział obsługi technicznej: pomoc@beautyay.com;
  ⎯ formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
 3. Serwis Internetowy ma charakter informacyjno-ogłoszeniowy. Umożliwia Użytkownikom przeglądanie materiałów w postaci elektronicznej, informacji lub cenników dotyczących świadczonych na terenie Polski usług kosmetycznych, kosmetologicznych i medycznych. Serwis to portal internetowy, za pośrednictwem którego można zamieszczać, prezentować i wyszukiwać profile wyspecjalizowanych zawodowo osób zajmujących się wykonywaniem zabiegów, bądź szkoleń w branży beauty. Serwis ten umożliwia w szczególności: uzyskiwanie informacji o usługach Firm (Specjalistów), którzy dołączyli do grona zweryfikowanych specjalistów w Serwisie; zapoznanie się z portfolio, zdjęciami ukazującymi rezultaty danych zabiegów (“fotografie przed i po”), zapoznanie się z opiniami, a także możliwość wystawiania opinii dotyczących Specjalistów. Serwis ponadto umożliwia uzyskanie informacji o cenach usług oferowanych przez konkretną Firmę, przeglądania i komentowanie artykułów, a także wysyłanie bezpośrednich wiadomości do Firm (Specjalistów). Serwis nie jest miejscem zawierania przez Użytkowników jakichkolwiek umów, a Usługodawca nie jest stroną publikującą Ogłoszenia lub Wizytówki, nie zleca ich publikacji, jak również oferowania czy wykonywania jakichkolwiek Ogłoszeń i/lub Wizytówek, jak również tego nie koordynuje.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.beautyay.com w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.
 7. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie. Zasady współpracy z reklamodawcami Usługodawca ustala indywidualnie. W celu przedstawienia oraz ustalenia zasad takiej współpracy Użytkownicy zainteresowani współpracą reklamową powinni kontaktować się z Usługodawcą w sposób wskazany w ppkt. 2 powyżej.
 8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Usługodawca – Beautyay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Kosynierów 15b/21, 31-572 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ​0000834698, NIP: 6793198045 oraz REGON: 385827103, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Użytkownik Indywidualny – Użytkownik, który utworzył i aktywował Konto Indywidualne, zalogował się do niego oraz działa w Serwisie jako Użytkownik Indywidualny na warunkach i zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Konto Indywidualne ​– przydzielana Użytkownikowi Indywidualnemu w wyniku Rejestracji część Serwisu, za pomocą której Użytkownik Indywidualny może dokonywać określonych niniejszym Regulaminem działań w Serwisie;

Firma – Użytkownik, który utworzył i aktywował Konto Firmy, zalogował się do niego, oraz działa w Serwisie jako Firma na warunkach i zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Konto Firmowe ​– przydzielana Firmie w wyniku Rejestracji część Serwisu, za pomocą której Firma może dokonywać określonych niniejszym Regulaminem działań w Serwisie;

Konto​ – łączne określenie w niniejszym Regulaminie Konta Indywidualnego i/lub Konta Firmowego; Użytkownik Zarejestrowany​ – każdy Użytkownik posiadający Konto w Serwisie;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu w Serwisie Konta, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ogłoszenie – ograniczona czasowo publikacja informacji w Serwisie dotycząca oferty wykonywanych zabiegów bądź szkoleń. Przygotowana i umieszczona przez Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie, na warunkach i zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodna z charakterystyką i specyfiką Serwisu;

Ogłoszeniodawca – Użytkownik Zarejestrowany, który umieszcza i prezentuje w Serwisie Ogłoszenie, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi (w szczególności Usługi Odpłatnej). Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego;

Przedsiębiorca ​– Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;

Konsument –​ Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego;

Usługi ​– usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.);

Umowa – zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowa o świadczenie Usług Serwisu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Kodeks cywilny​ – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin​ – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu;
  • dostęp do poczty elektronicznej;
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • programu do odczytu plików w formacie PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub jego Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy o świadczenie Usług w Serwisie w imieniu Przedsiębiorcy, a w szczególności czynności związane z założeniem i prowadzeniem Konta oraz Zamawianiem Usług Odpłatnych, mogą dokonywać jedynie przez osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy. Usługodawca może zobowiązać osobę działającą w imieniu Przedsiębiorcy do przesłania drogą elektroniczną wskazanych przez Usługodawcę dokumentów (np. certyfikatów, dyplomów potwierdzających kwalifikacje), w tym w szczególności dokumentów potwierdzających upoważnienie do działania w imieniu Przedsiębiorcy oraz prowadzenie przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej, pod rygorem odmowy nawiązania lub zakończenia współpracy. Ponadto w przypadku prowadzenia przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Usługodawca uprawniony jest do żądania odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Przedsiębiorcy o przesłanie dodatkowych dokumentów nie wskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym, powszechnie stosowanym formacie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usług na rzecz Przedsiębiorców, w szczególności dokonania Rejestracji Konta czy odmowy realizacji Usługi lub Zamówienia, bez podania przyczyny.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Korzystanie
  z niektórych Usług Serwisu może wymagać założenia Konta w Serwisie i zalogowania się do niego.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z oferowanych przez siebie Usług. Część z Usług adresowanych jest wyłącznie do Użytkowników, którzy dokonali w Serwisie Rejestracji oraz posiadają aktywne Konto.
 3. Każdy Użytkownik w Serwisie może:
  • nieodpłatnie przeglądać i wyszukiwać w Serwisie informacje o charakterze ogólnodostępnym;
  • nieodpłatnie założyć i prowadzić Konto Indywidualne;
  • nieodpłatnie zapisać się do udostępnianego w Serwisie Newslettera.
 4. Użytkownik Indywidualny może ponadto korzystać w Serwisie z następujących Usług:
  • nieodpłatnie utworzyć swój Profil Klienta, Wizytówkę Modela;
  • nieodpłatnie dodać i prezentować opinie;
  • nieodpłatnie korzystać z interaktywnego formularza kontaktowego oraz udostępnionego chatbota (jeśli jest on dostępny na stronie), umożliwiającego kontakt z Usługodawcą, serwisem BeautYay;
  • nieodpłatnie korzystać z interaktywnego formularza kontaktowego umożliwiającego kontakt z Ogłoszeniodawcą (Firmą) – po zalogowaniu się do Konta.
 5. Firma może ponadto korzystać w Serwisie z następujących Usług:
  • dodawać Ogłoszenia w Serwisie – po wykupieniu płatnego dostępu;
  • korzystać z dostępu do Bazy Klientów Bazy Modeli po wykupieniu odpowiedniego pakietu;
  • korzystać z udostępnianych dokumentów, możliwych do pobrania po wykupieniu odpowiedniego pakietu.
 6. Użytkownik posiadający Konto może ponadto wysłać wiadomość do Firmy prezentującej swoją Wizytówkę w Bazie Specjalistów, a Firma posiadająca dostęp do Bazy Klientów bądź Bazy Modeli – może wysłać wiadomość do klienta bądź Modela prezentującego tam swoją Wizytówkę. Wiadomości, o których mowa w zdaniu poprzednim przesyłane są z wykorzystaniem formularza kontaktu, dostępnego przy każdej z Wizytówek. Skorzystanie z tego formularza jest nieodpłatne i odbywa się na zasadach określonych dla pozostałych formularzy kontaktu (w tym służących do kontaktu z Usługodawcą oraz Ogłoszeniodawcą), opisanych poniżej.
 7. Usługodawca nieodpłatnie prezentuje w Serwisie ogólne informacje, w tym o prowadzonej przez siebie działalności i funkcjonalnościach Serwisu.
 8. Usługodawca prezentuje również w Serwisie treści w ramach tematycznego bloga oraz działu porady. Treści tam prezentowane mogą pochodzić bezpośrednio od Usługodawcy lub podmiotów trzecich i są zgodne lub powiązane z tematyką Serwisu. Treści umieszczone w Serwisie mają charakter poglądowy i informacyjny oraz nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne, finansowe, podatkowe czy inwestycyjne, jak również rekomendacje w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Informacje zamieszczone w Serwisie nie są substytutem dla profesjonalnych porad medycznych, kosmetologicznych, diagnozowania lub leczenia.
 9. Usługodawca może udostępniać też w Serwisie wzorcowe dokumenty, które Użytkownicy (Firmy) mogą pobierać na swoje urządzenia. Dokumenty te mają zawsze charakter poglądowy i wzorcowy, a ich wykorzystanie zawsze powinno być poprzedzone dostosowaniem dokumentu do własnych potrzeb czy też aktualnych wymagań, w tym prawnych.
 10. Użytkownik może również wyszukiwać Ogłoszenia, Wizytówki oraz inne treści prezentowane przez Użytkowników lub Usługodawcę w Serwisie z wykorzystaniem wskazanych kryteriów. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji oraz innych treści nieodpłatnie udostępnionych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia witryn Serwisu przez Użytkownika.
 11. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia Użytkownikom założenie i prowadzenie w Serwisie Konta. Użytkownik w czasie Rejestracji wybiera odpowiedni dla siebie rodzaj Konta – odpowiednio Konto Indywidualne lub Konto Firmowe. Szczegółowe zasady i warunki świadczenia Usługi prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w pkt V. Regulaminu.
 12. Usługodawca umożliwia Użytkownikom przeglądającym Ogłoszenie wysłanie po zalogowaniu się do Konta wiadomości do właściwego Ogłoszeniodawcy za pomocą funkcjonalności Serwisu dostępnych w Ogłoszeniu. Wysłanie wiadomości polega na wypełnieniu formularza o charakterze interaktywnego formularza, dostępnego w Serwisie i przesłaniu jego treści zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza, umożliwiającego wysłanie wiadomości do Użytkownika jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 13. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 14. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej podczas rejestracji i aktywować odpowiednie pole w formularzu zakładania Konta, które jest obowiązkowe do założenia konta. Użytkownik może również dołączyć do bazy subskrybentów za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź interaktywnego chatu. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych.
 15. Użytkownicy Zarejestrowani mają możliwość dodania i prezentowania Ogłoszenia. Usługa dodania i prezentowania Ogłoszenia w Serwisie jest świadczona na zasadach wskazanych w pkt VI. niniejszego Regulaminu. W celu dodania i prezentowania Ogłoszenia, Użytkownik uprzednio musi wykupić w Serwisie wskazany pakiet. Zasady i warunki Zamówienia Pakietu zostały wskazane w pkt VI., VIII. oraz IX. niniejszego Regulaminu poniżej.
 16. Użytkownicy Zarejestrowani mają możliwość utworzenia w Serwisie dostępnej dla innych Użytkowników wizytówki (dalejzwanej: "W​izytówką Firmową (Profi lFirmy)" w przypadku jej utworzenia przez Firmę, oraz "P​rofilu Klienta (Wizytówkę Modela)​" w przypadku jej utworzenia przez Użytkownika Indywidualnego). Zasady tworzenia i prezentowania Firmowej Wizytówki oraz Wizytówki Klienta wskazane zostały w pkt V. niniejszego Regulaminu.
 17. Użytkownicy Zarejestrowani mają możliwość dodania w Serwisie indywidualnej i subiektywnej wypowiedzi (komentarz) oraz oceny dotyczącej ich współpracy z Firmą lub świadczonych przez Firmę usług (poza Serwisem). W celu dodania komentarza oraz oceny Użytkownik Zarejestrowany korzysta z formularza dostępnego w Serwisie. Użytkownik Zarejestrowany dodając w Serwisie jakiekolwiek wypowiedzi, oceny i komentarze oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 18. Usługodawca umożliwia Firmom skorzystanie z Usługi polegającej na otrzymaniu dostępu do katalogu Klientów i Modeli,dodanychprzezUżytkownikówIndywidualnych(zwanegorównież:„B​aząKlientów​”),powykupieniu odpowiedniego pakietu. Szczegółowe zasady Zamawiania Usługi Dostępu do Bazy Klientów, w tym Bazy Modeli, uregulowane zostały w dalszej części niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w pkt VII.
 19. Usługodawca może organizować czasowe i okazjonalne promocje, konkursy, akcje czy programy o charakterze lojalnościowym czy partnerskim. Warunki takich akcji zostaną każdorazowo podane na stronach Serwisu.

V. KONTO ORAZ WIZYTÓWKI

 1. Użytkownik ma możliwość założenia i prowadzenia w Serwisie – odpowiednio według wyboru Użytkownika – Konta Indywidualnego lub Konta Firmowego. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego w Serwisie. W celu założenia Konta konieczne jest wskazanie danych oznaczonych jako obligatoryjne.
 2. W celu poprawnego zakończenia rejestracji Użytkownik może być również proszony, o dokonanie dodatkowej aktywacji Konta, w tym z wykorzystaniem poczty e-mail, zgodnie z informacjami wyświetlanymi w Serwisie.
 3. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 4. Usługodawca umożliwia również Użytkownikom Indywidualnym zalogowanie się do Serwisu poprzez portale takie jak: Facebook.com oraz Google.com. Użytkownik, który loguje się w Serwisie poprzez konto na portalu Facebook.com lub Google.com upublicznia w Serwisie swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy pobrany z w/w stron internetowych.
 5. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Usług Serwisu jest zobowiązany w szczególności do uzupełnienia danych wskazanych w jego Koncie.
 6. Konto zawiera dane Użytkownika, podane przez niego podczas Rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Użytkownika umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Usługodawcy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub samodzielnego poprawienia danych, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach Konta.
 7. Wizytówka Firmy, tak zwany Profil Firmy umożliwia prezentację informacji o danym podmiocie gospodarczym.
 8. W ramach Wizytówki Klienta, Wizytówki Modela, Użytkownik może prezentować informacje o swojej osobie, określić usługi jakimi jest zainteresowany, jakie ma problemy kosmetologiczne czy uzupełnić portfolio swoich fotografii.
 9. Każda z opublikowanych w Serwisie Wizytówek prezentowana jest w Bazie Klientów, Modeli, Firm (odpowiednio). Umieszczenie Wizytówki w Bazie umożliwia skontaktowanie się przez Użytkownika przeglądającego Bazę z Użytkownikiem prezentującym Wizytówkę za pośrednictwem formularza kontaktu.
 10. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika Zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego, jak również w innych przypadkach, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W przypadku usunięcia Konta w Serwisie usunięta zostaje również Wizytówka Użytkownika.

VI. OGŁOSZENIA

 1. Usługodawca świadczy Użytkownikom Zarejestrowanym Usługę polegającą na możliwości dodania i prezentowania w Serwisie Ogłoszenia. Ogłoszeniodawca określa zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie kategorię lub kategorie w których jego Ogłoszenie będzie prezentowane.
 2. Użytkownik Zarejestrowany samodzielnie ustala treść Ogłoszenia, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym. Szczegółowe wymogi dotyczące Ogłoszenia, w tym wymogi techniczne dotyczące treści, zdjęć i innych elementów Ogłoszenia wskazane są na stronach internetowych Serwisu.
 3. Ogłoszenie jest widoczne dla innych Użytkowników Serwisu, w tym nieposiadających Konta. Użytkownicy Zarejestrowani mogą zapisać w swoim Koncie skrót do Firmy prezentującej Ogłoszenie – poprzez dodanie jej do ,,obserwowanych”.
 4. Dodanie i prezentowanie Ogłoszenia w Serwisie ma charakter odpłatny. Aby dodać Ogłoszenie do Serwisu Ogłoszeniodawca (Klient Firmowy) musi skorzystać z wybranego płatnego dostępu.
 5. Zasady odpłatności za dodanie Ogłoszenia w Serwisie charakteryzują postanowienia pkt VIII. oraz IX. niniejszego Regulaminu.
 6. Ogłoszenie umieszczone w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu i prezentacji przez Użytkownika Zarejestrowanego Ogłoszenia zawierana jest na czas oznaczony wskazany w Serwisie, liczony od dnia zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie.
 8. Umowa o świadczenie Usługi dodawania i prezentowania Ogłoszenia w Serwisie ulega rozwiązaniu w momencie
  (a) usunięcia Ogłoszenia z Serwisu przez samego Ogłoszeniodawcę;
  (b) nieprzedłużenia Umowy o świadczenie funkcjonalności i Usług przypisanych do wybranego dostępu;
  (c) usunięcia Konta Ogłoszeniodawcy lub;
  (d) innego momentu rozwiązania z Ogłoszeniodawcą Umowy o świadczenie Usługi dodawania i prezentowania Ogłoszenia, Umowy o świadczenie funkcjonalności i Usług przypisanych do Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta w Serwisie – zgodnie z niniejszym Regulaminem.

VII. USŁUGA DOSTĘPU DO BAZY KLIENTÓW, W TYM BAZY MODELI

 1. W ramach Dostępu do Bazy Klientów, Firma otrzymuje możliwość przeglądania i przeszukiwania informacji prezentowanych w ramach Bazy, w tym w szczególności prezentowanych tam przez samych klientów indywidualnych Wizytówek.
 2. Usługa Dostępu do Bazy Klientów jest Usługą świadczoną na rzecz Użytkownika Firmowego, Zarejestrowanego i ma charakter odpłatny.
 3. Dostęp jest odpłatny, z zastrzeżeniem jednak tego, że Usługodawca może również zgodnie z informacją w Serwisie przyznać Użytkownikowi bezpłatny, ograniczony czasowo demonstracyjny Dostęp w celu pokazowego zademonstrowania przykładowych opcji i funkcjonalności tej Usługi. Z uwagi na demonstracyjny charakter takiego Dostępu, jego zakres może różnić się od Usługi odpłatnej.
 4. Usługa Dostępu umożliwia również wysyłanie wiadomości do Użytkowników, którzy umieścili w Bazie Klientów, w tym Bazie Modeli swoje Wizytówki. Użytkownik posiadający aktywny Dostęp może wysłać wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim zarówno do wybranego - pojedynczego Użytkownika prezentującego Wizytówkę, jak również do wielu (oznaczonych) wyszukanych w Bazie Użytkowników Indywidualnych. Wiadomości wysyłane są do innych Użytkowników na zasadach wskazanych w pkt IV Regulaminu.

VIII. ODPŁATNOŚCI

 1. Usługa odpłatna dotyczy tylko i wyłącznie Klientów Firmowych, którzy mogą wybrać dowolną i odpowiednią na dla siebie usługę oferowaną w tym zakresie przez Serwis.
 2. Serwis daje możliwość wyboru Klientom Firmowym opłaty jednorazowej rocznej, bądź płatności subskrypcyjnej miesięcznej.
 3. Odpłatność obejmuje usługę, która pozwala na zaprezentowanie swojej działalności w Serwisie oraz dodawania Ogłoszeń.
 4. Warunkiem aktywacji oraz rozpoczęcia świadczenia Usługi Odpłatnej jest dokonanie przez Użytkownika Zarejestrowanego płatności z góry za całość należności za Usługę Odpłatną, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących odpłatności za Subskrypcyjne Usługi Odpłatne, o których mowa w kolejnym punkcie (IX).
 5. Ceny Usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty. Ceny prezentowane Przedsiębiorcom w Serwisie mogą być cenami netto.
 1. Z zastrzeżeniem pkt. IX, Użytkownik Zarejestrowany dokonuje płatności za Usługę Odpłatną za pośrednictwem zintegrowanego z Serwisem systemu płatności elektronicznej zewnętrznego operatora płatności, zgodnie z informacjami w Serwisie. W tym celu Użytkownik Zarejestrowany może być proszony o założenie konta u tego operatora płatności, zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w Serwisie.
 2. Usługodawca wystawia faktury VAT. Faktury przekazywane są Użytkownikom, którzy dokonali płatności w wersji elektronicznej poprzez ich umieszczenie w Koncie oraz e-mailowo.
 3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie, w którym jest on zobowiązany dokonać płatności za zamówioną Usługę. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu, może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 4. Usługodawca może na mocy art. 488 §2 Kodeksu Cywilnego wstrzymać się ze świadczeniem Usług, do czasu uiszczenia należnej opłaty za Usługę odpłatną
 5. Umowa o świadczenie Usługi Odpłatnej jest zawarta na czas oznaczony, wskazany w Serwisie, z wyłączeniem Umowy o świadczenie Subskrypcyjnej Usługi Odpłatnej, która zawierana jest na czas nieoznaczony, zgodnie z postanowieniami kolejnego (IX) punktu Regulaminu.

IX. PŁATNOŚĆ SUBSKRYPCYJNA

 1. W przypadku gdy Użytkownik Zarejestrowany dokonał Zamówienia Usługi Odpłatnej charakterze ciągłym – Usługazpłatnościąocharakterze(dalejzwana:„S​ubskrypcyjnaUsługaOdpłatna”​),zapłatazaUsługę Odpłatną polega na automatycznym, okresowym obciążeniu środka płatniczego wskazanego przez Użytkownika Zarejestrowanego kwotą odpowiadającą wysokości należności za wskazana przez Użytkownika Zarejestrowanego Subskrypcyjną Usługę Odpłatną w danym Okresie rozliczeniowym (dalej zwana: „​płatnością Subskrypcyjną”​ ).
 2. Płatność za Subskrypcyjną Usługę Odpłatną pobierana jest z góry w całości za aktualny Okres rozliczeniowy, w wysokości oraz terminie wskazanym przez Usługodawcę w Serwisie.
 3. Umowa o świadczenie Subskrypcyjnej Usługi Odpłatnej zawierana jest na czas nieoznaczony, do momentu jej wypowiedzenia przez Użytkownika Zarejestrowanego lub Usługodawcy, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. W przypadku płatności Subskrypcyjnej, okres rozliczeniowy za Subskrypcyjną Usługę Odpłatną jest równy okresowi wskazanemu w opisie i charakterystyce zamawianej Usługi i jest liczony od dnia zawarcia Umowy o świadczenie wskazanej Usługi (dalej jako „O​ kres rozliczeniowy​”).
 5. Należność za Subskrypcyjną Usługę Odpłatną jest pobierana w każdym pierwszym dniu kolejnego Okresu rozliczeniowego. W niektórych przypadkach termin płatności, o którym mowa w zdaniu poprzednim może ulec zmianie, przykładowo w przypadku, gdy dokonanie płatności za Usługę za pośrednictwem formy wybranej przez Użytkownika Zarejestrowanego nie jest możliwa.
 6. W przypadku, gdy płatność za Subskrypcyjną Usługę Odpłatną za kolejny Okres rozliczeniowy nie może być zrealizowana za pośrednictwem formy płatności wybranej przez Użytkownika Zarejestrowanego, Usługodawca wezwie takiego Użytkownika do usunięcia naruszenia poprzez wybranie innej formy płatności. Usługodawca może w takim przypadku dokonać zawieszenia świadczenia Subskrypcyjnej Usługi Odpłatnej do czasu wpłynięcia płatności Użytkownika Zarejestrowanego za kolejny Okres rozliczeniowy. Użytkownik Zarejestrowany, który korzysta z Subskrypcyjnej Usługi Odpłatnej może dokonać zmiany wybranej formy płatności na inną, dostępną w Serwisie za pośrednictwem kontaktu z biurem obsługi klienta serwisu BeautYay.
 7. Usługodawca może rozwiązać z Użytkownikiem Umowę o świadczenie Subskrypcyjnej Usługi Odpłatnej, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego. W tym celu Usługodawca przesyła Użytkownikowi wypowiedzenie na podany przez niego w Koncie adres e-mail. Użytkownik może korzystać z Usług Serwisu w okresie wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 8. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Odpłatnych, w tym w trybie natychmiastowym, o którym mowa w pkt IX. Regulaminu, uiszczona przez Użytkownika Zarejestrowanego za Subskrypcyjną Usługę Odpłatną płatność ulega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu Usługi, w którym nastąpiło rozwiązanie rzeczonej Umowy.
 9. Użytkownik może dokonać wypowiedzenia Umowy o świadczenie Subskrypcyjnej Usługi Odpłatnej w każdym czasie, ze skutkiem na ostatni dzień Okresu rozliczeniowego. W celu wypowiedzenia Umowy Użytkownik korzysta z opcji ,,anulowania subskrypcji” w jego Koncie w Serwisie lub przesyła wypowiedzenie za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie. Użytkownik może korzystać z Usługi w okresie wypowiedzenia.

X. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw własności intelektualnej oraz innych praw osób trzecich;
  • posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym szczególności w Koncie, w Wizytówce Ogłoszeniu, umieszczanej opinii lub komentarzu, formularzu kontaktowym lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie;
  • wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, w tym w szczególności danych wpływających na realizację Usług Serwisu;
  • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Zakazane jest dodawanie i prezentowanie przez Użytkowników Serwisów w ramach Konta, jak również w treści Ogłoszeń,, Wizytówki, opinii, komentarzu, formularzu kontaktowym lub w innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierałaby treści zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, naruszające prawa osób trzecich, zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji, a wykorzystanie tych informacji nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów. ​Treści oraz informacje umieszczane w Serwisie przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  • naruszać godności ludzkiej;
  • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
 • zawierać treści pornograficznych;
 • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
 • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
 • zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 1. Użytkownik Serwisu nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników Serwisu czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 2. W stosunku do Przedsiębiorców, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi, w tym Usługi prowadzenia Konta, dodania i prezentowania Ogłoszenia oraz innych Usług oferowanych w Serwisie, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez takiego Użytkownika danych, jak również w przypadku:
  • powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik taki narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;
  • gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;
  • w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika;
  • w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy.
 3. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Serwisu, również w stosunku do Użytkowników niebędących Przedsiębiorcami, w sytuacjach wskazanych w ppkt. 4 powyżej, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem terminu do zaprzestania naruszeń. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kierowane jest do Użytkownika droga elektroniczną za wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w Koncie, jak również za pomocą komunikatów w Serwisie, w tym w Koncie.

XI. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie, w tym w szczególności w Koncie, Wizytówce, w Ogłoszeniu lub innym miejscu Serwisu, jak również poprzez inne przekazanie Usługodawcy jakiejkolwiek treści – w tym w postaci zdjęć, filmów, grafik, tekstów, informacji, opisów, opini, komentarzy oraz innych elementów (dalej zwanych: „P​rzedmiotemLicencji”​)–udzielaUsługodawcynieodpłatnejiniewyłącznejlicencji(wrazzprawemdo udzielania sublicencji) do używania tych Przedmiotów Licencji na Polach Eksploatacji bez ograniczenia czasowego iterytorialnego(dalejzwanej:„L​icencją​”).UżytkownikSerwisuudzielaUsługodawcyLicencjidokorzystaniaz umieszczanych w Serwisie Przedmiotów Licencji na następujących polach eksploatacji:
 • eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
 • wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet;
 • wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych;
 • wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji;
 • publiczne wyświetlenie, w tym publikowanie tych Przedmiotów Licencji w Serwisie, na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy;
 • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);
 • sporządzanie i tworzenie opracowań (dot. całości lub części Przedmiotów Licencji), w tym wykorzystywanie  i rozporządzanie tymi opracowaniami, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie, kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na podstawie Przedmiotów Licencji materiałów pochodnych;
 • modyfikowanie, a w szczególności dopasowanie rozmiarów Przedmiotów Licencji przesłanych czy w jakikolwiek inny sposób udostępnionych Usługodawcę przez Użytkownika – zarówno w, jak i poza Serwisem - zwanych łącznie „​Polami Eksploatacji”​ ).
 1. Użytkownik, dodając jakiekolwiek treści będące Przedmiotem Licencji, w tym w szczególności Koncie, Wizytówce, Ogłoszeniu, opinii, komentarzu, formularzu kontaktowym, oświadcza, że posiada do nich prawo, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej lub posiada właściwą licencję pozwalającą mu na korzystanie z Przedmiotu Licencji w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności uprawniony jest do udzielenia Usługodawcy sublicencji o zakresie odpowiadającej Licencji, o której mowa w tym punkcie.
 2. Przedsiębiorca - samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia - udziela Usługodawcy na logotyp działalności gospodarczej Użytkownika nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do celów prowadzonej przez Usługodawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy, w tym witrynach internetowych Serwisu. Ponadto Przedsiębiorca wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych oraz logotypu w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Usługodawcy, w tym w Serwisie, oraz stronach internetowych social media należących do Usługodawcy.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w Serwisie. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku poprzez jego publiczne udostępnianie, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę, dostarczania funkcjonalności Serwisu oraz jego reklamy i promocji. Wyrażona przez Użytkownika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie działalności Serwisu oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w portalach społecznościowych, stronie internetowej Serwisu i jej podstronach na czas nieokreślony (do odwołania).
 4. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, lub treści będące Przedmiotem Licencji zamieszczone w ramach Konta, Wizytówce, Ogłoszeniu lub w innych częściach Serwisu bądź w inny sposób przekazane Usługodawcy, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z podpunktami powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.
 5. Użytkownik udziela powyższych zgód nieodpłatnie.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zapisy niniejszego punktu mają zastosowanie ​wyłącznie​ do Użytkowników nie będących Konsumentami:
 1. Źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację usług Użytkowników Firmowych.
 3. Roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależyte wykonanie usług przez Użytkowników Firmowych mogą być kierowane wyłącznie bezpośrednio do danej placówki bądź specjalisty - nie do Usługodawcy.
 4. Za stosowanie i wywiązywanie się przez Przedsiębiorcę z obowiązków wynikających z korzystania z Usług Serwisu, umów lub innych zobowiązań, w tym w związku ze złożonymi oświadczeniami (w tym m.in. w ramach Ogłoszenia) oraz innymi podanymi przez Użytkownika w Serwisie informacjami, jak również za sposób wykonania, bądź też za niewykonanie przez Użytkownika obowiązku, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Przedsiębiorca.
 5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do realizowania wszelkich zobowiązań związanych z oświadczeniami złożonymi w Serwisie lub w związku z korzystaniem z Usług Serwisu.
 6. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu, przepisów prawa czy dobrych obyczajów. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Przedsiębiorcy ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Przedsiębiorcy.
 7. Przedsiębiorca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności w tym realizowanych usług, kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących usługi w jej imieniu czy na jej rachunek.
 8. Za treść dostępną w Koncie oraz inne treści umieszczone w Serwisie przez Przedsiębiorcę wyłączną odpowiedzialność ponosi ten Przedsiębiorca.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność materiałów publikowanych na życzenie Klientów Firmowych, jednakże dokłada należytej staranności, aby materiały dostarczane przez nich zawierały aktualne i prawdziwe informacje. W przypadku wątpliwości, co do treści zawartych w Serwisie związanych z opisem lub ceną prezentowanych usług Użytkowników Firmowych, Użytkownik winien poinformować o tym Usługodawcę za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@beautyay.com
 10. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Przedsiębiorcy zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do wysokości 460 złotych netto. Wyłączona jest w szczególności odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści względem Przedsiębiorcy.
 11. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z oświadczeń i treści prezentowanych przez Przedsiębiorcę, Przedsiębiorca wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny na pierwsze wezwanie Usługodawcy oraz dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wynikłe z tytułu naruszenia prawa przez publikacje utworów lub innych materiałów dostarczonych do Serwisu przez Przedsiębiorcę.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za to czy Użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z Usługi Firmy. Warunkiem skorzystania z zaprezentowanych ogłoszeń jest uzyskanie pozytywnych wyników badania kontrolnego dokonywanego przez Specjalistę i zakwalifikowanie Użytkownika przez niego do wybranej Usługi.

XIII. REKLAMACJE, KONSUMENCKIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 

 1. Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku, gdy Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy oraz o gdy Umowa polega na dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którym stanowi Załącznik do Regulaminu.
 4. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 5. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy Usługodawcy wskazane w niniejszym Regulaminie.
 6. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji każdego Użytkownika w terminie do 30 dni. Gdy rozpatrzenie reklamacji w terminach, o których mowa w zdaniu poprzednim, byłoby niemożliwe, Usługodawca w tych terminach poinformuje Użytkownika o nowym terminie, w którym reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 8. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  -jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Użytkownikiem; -może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. Umowa zostaje zawarta z chwilą Rejestracji na czas nieokreślony.
 10. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika zarejestrowanego w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika zarejestrowanego może nastąpić przez:
  - wybranie i zatwierdzenie opcji „Usuń konto” w panelu Użytkownika, a następnie potwierdzenie decyzji poprzez akceptację linku otrzymanego na adres mailowy użytkownika,
  - pocztę elektroniczną (kierując wiadomość z adresu mailowego podanego podczas rejestracji Użytkownika na adres: kontakt@beautyay.com)
 11. W przypadku Użytkownika niezarejestrowanego rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą wejścia do Serwisu, a ich zakończenie z momentem zamknięcia Serwisu.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w Serwisie.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Konsument zostanie poinformowany poprzez informacje w Serwisie zawierające zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie.
 5. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu Umowa świadczenia Usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji. W takiej sytuacji zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.
 6. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

Na stronie BeautYay.com korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce