TARCZA antykryzysowa COVID -19 – Świadczenia dla przedsiębiorców.

W dalszym ciągu można skorzystać z dodatkowych świadczeń dla przedsiębiorców w ramach rządowej tarczy antykryzysowej COVID-19:  

1. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców
[1]:

Wniosek o jednorazową i bezzwrotną pożyczkę, w wysokości do 5tys. złotych może złożyć przedsiębiorca zatrudniający do 9 osób lub osoba samozatrudniona. Może to być zarówno działalność gospodarcza jak i spółka ( w przypadku spółki cywilnej wniosek składa wspólnik, który podaje swój NIP).

Warunkiem otrzymania środków jest prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020.

Otrzymane fundusze należy przeznaczyć na opłaty związane z prowadzoną działalnością, jak na przykład opłaty za media, leasing, podatki, ZUS, czynsz.

Zostaną one przelane na wskazany numer konta, w ciągu kilku dni roboczych od zaakceptowania wniosku przez urząd.

Obecnie spłata pożyczki została umorzona. Warunkiem jest jednak prowadzenie działalności przez 3 miesiące, od momentu otrzymania środków.

Dokumenty należy przesłać do Urzędu Pracy, do którego przynależymy ze względu na miejsce prowadzonej działalności gospodarczej.

Wniosek jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Pracy:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Do wniosku niezbędne jest dołączenie 2 załączników: formularz oraz umowa, które znajdziemy na podanej stronie: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

W razie trudności z wypełnieniem wniosku na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow znajdziemy filmik instruktażowy w jaki sposób prawidłowo wypełnić wniosek.

2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych[2]:

Wniosek o dofinansowanie może złożyć osoba fizyczna, posiadająca działalność, która nie zatrudnia pracowników oraz wykazała spadek obrotów gospodarczych w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym, w stosunku do tych samych 2 miesięcy w roku poprzednim.

Aby otrzymać dofinansowanie należy mieć uregulowane zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy. Nie mogą istnieć żadne przesłanki o upadłości firmy.

Dokumenty należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, do którego przynależymy ze względu na miejsce prowadzonej działalności gospodarczej. Można je składać elektronicznie za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl lub tradycyjnie, w wersji papierowej.

1. Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:
• co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie[3].
• co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
• co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Wsparcie może zostać udzielone nie dłużej, niż na okres 3 miesięcy. We wniosku znajduje się algorytm, według którego obliczymy spadek obrotów.

Otrzymane fundusze należy przeznaczyć na opłaty związane z prowadzoną działalnością, natomiast nie mogą być to te same koszty prowadzenia działalności, na które już otrzymaliśmy środki publiczne.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest prowadzenie działalności przez okres, na który zostały przyznane środki.

3. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy[4]:

Wsparcie jest możliwe w sytuacjach: a) postoju ekonomicznego, b) obniżonego wymiaru czasu pracy.

*Przestój ekonomiczny – jest to sytuacja, w której pracownik, pomimo swojej gotowości nie wykonuje pracy z przyczyn od niego niezależnych.

- Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

 

- W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 1.533,09 zł (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w przeliczeniu na pełny etat (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%). Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

*Obniżony wymiar czasu pracy:
Środki może otrzymać przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów w związku z pandemią COVID-19:

-nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

 

-nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowych, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego;

Aby otrzymać dofinansowanie należy mieć uregulowane zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy. Z wyjątkiem przypadku, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności, a także jeśli zawarł porozumienie w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym. Poza tym nie mogą także istnieć żadne przesłanki o upadłości firmy.

 

Dokumenty należy przesłać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, do którego przynależymy ze względu na miejsce prowadzonej działalności gospodarczej. Można je składać elektronicznie za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl.

Przedsiębiorcy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy (powyżej przy wyliczeniach kwot maksymalnych wskazano już wysokość dofinansowań z uwzględnieniem składek od przyznanych świadczeń) od przyznanych świadczeń.

 

Wymienione wyżej świadczenia przysługują przedsiębiorcy przez łączny okres 3 miesięcy. We wniosku o przyznanie z FGŚP środków na wypłatę świadczeń należy określić okres od kiedy – do kiedy przedsiębiorca wnioskuje o świadczenia. Termin ten nie może przypadać wcześniej niż od dnia wejścia w życie ustawy COVID-19, a także od dnia wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy na podstawie zawartego porozumienia.

Przedsiębiorca:

* nie może otrzymać pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy (wynagrodzenia, składki),


* nie może otrzymać dofinansowania do wynagrodzenia pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne[5]:

Środki może otrzymać przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów w związku z pandemią COVID-19 w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym, w stosunku do tych samych 2 miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w przedziale od 1 stycznia 2020, aż do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.

Dokumenty należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, do którego przynależymy ze względu na miejsce prowadzonej działalności gospodarczej. Można je składać elektronicznie za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl lub tradycyjnie, w wersji papierowej.

1. Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

• co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika1 ,

• co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,

• co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

2. W sytuacji, gdy Przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia, w całości lub w części, z obowiązku opłacania należności z tytułu składek odprowadzanych do ZUS, nie może w tym samym czasie, otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników.

3. Sytuacja, w której Przedsiębiorca skorzystał z możliwości rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu spłaty składek na ubezpieczenia społeczne, nie ma wpływu na otrzymanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

4. W odniesieniu do kwestii niezalegania z opłacaniem składek, wynikającego z art. 15zzb ust. 10 pkt. 3 ustawy, w przypadku gdy Przedsiębiorca, który na dzień składania wniosku nie zalega ze składkami i podatkami, na co posiada stosowne zaświadczenie, można uznać wspomniany warunek za spełniony.

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

W Załączniku nr 2 do Wniosku pn. Wykaz pracowników - znajdują się trzy kalkulatory wraz z imienną listą pracowników objętych Umową. Kalkulator pierwszy pn. „obroty” służy do obliczenia wysokości spadku obrotów, którą to daną należy wpisać we wniosku w części C. Kalkulator drugi pn. „dofinansowanie umów o pracę” i trzeci pn. „dofin. um. zleceń, o pracę nakł.”, służą do obliczenia wysokości dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne z tą różnicą, że kalkulator drugi dotyczy umów o pracę a kalkulator trzeci dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo które wykonują 6 pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Jeśli Przedsiębiorca zatrudnia pracowników w oparciu o różne rodzaje umów, wówczas uzupełnia oba kalkulatory z imiennymi listami pracowników. Po ich uzupełnieniu w kalkulatorze drugim policzy się łączna wysokość dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne oraz łączna wysokość składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych przez pracodawcę za tych pracowników. Te dwie informacje należy wpisać we Wniosku w części C.

Środki są wypłacane w okresach miesięcznych, na podstawie danych dołączonych do wniosku, o których mowa w ust. 10 pkt 5 i 6 ustawy.

Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych Umową przez okres dofinansowania. W przypadku niedotrzymania tego warunku Przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty. Powyższego nie stosuje się w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika objętego umową, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy tego pracownika, w okresie, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku gdy Przedsiębiorca na miejsce tego pracownika zatrudni inną osobę, zostaje ona objęta Umową.

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć do Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał dofinansowanie, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu dofinansowania. Dla wniosków złożonych w kwietniu (na 1 miesiąc) okres rozliczeniowy zostaje wydłużony do końca czerwca. Wynika to z faktu, iż formularz rozliczeniowy, który Przedsiębiorca powinien wypełnić i przekazać do urzędu pracy, został zamieszczony do pobrania na stronie psz.praca.gov.pl, w drugiej połowie maja 2020 r. 4. Dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty wynagrodzeń pracowników i/lub należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Środki wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty.


[1] https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka

[2] https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzc-samozatrudnieni

[3] Wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto to 2600 zł.

[4] https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15g-swiadczenia

[5] https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia

 

 

Marta - Redakcja BeautYay

Na stronie BeautYay.com korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce